XXVIII Rajd Niepodległośch „Szlakami Legionistów Płockich"

 09.11.2019 r.

Organizatorzy:
1. Oddział Miejski PTTK w Płocku,
2. SKKT-PTTK „Szop" przy LO im. Wł. Jagiełły w Płocku.
Przy współpracy:
1. Samorządu Uczniowskiego LO im. Wł. Jagiełły w Płocku,
2. Stowarzyszenia Jagiellończyków.

Cele rajdu:
Oddanie hołdu poległym i pomordowanym mieszkańcom Płocka i okolic w obronie Ojczyzny 1920r,
Uczczenie 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski,
Aktywny wypoczynek po nauce i pracy.

Kierownictwo rajdu:
Komandor - kol. Elżbieta Berent
Sekretarz - kol. Maria Borzewska
Skarbnik - kol. Anna Siulborska
Kierownictwo tras:

P- 1 - kol. Roman Jaskulski, Marek Lewandowski
P- 2 - kol. Jarosław Janicki, Joanna Bojanowska
P- 3 - kol. Roman Sadowski, Anna Kokoszczyńska

Jury Konkursu Piosenki i Pieśni Legionowej:
Małgorzata Grabowska-Panek - Przewodnicząca
Bożena Kwiatkowska - Członek
Jarosław Janicki - Członek
Rajd odbędzie się w dniu 9 listopada 2019r. Na każdej z tras znajduje się miejsce pamięci narodowej, gdzie drużyny zapalą znicze.
Trasy rajdu :
1. Trasa P-1 Dom Technika spacer czerwonym szlakiem na Cmentarz
Ewangelicki - Cmentarz Katolicki (Al. Kobylińskiego)- LO im. Wł. Jagiełły
Start o godz. 9 00 sprzed Domu Technika
2. Trasa P-2 Kościół Św. Józefa - Cmentarz Prawosławny - Cmentarz
Mariawicki - Cmentarz Garnizonowy - LO im. Wł. Jagiełły
Start o godz. 9 00 sprzed Kościoła Św. Józefa ul. Słoneczna
3. Trasa P-3 Cmentarz komunalny – Kopiec Harcerzy - LO im. Wł. Jagiełły
Start godz. 910 z parkingu przed Cmentarzem Komunalnym
4. Trasy dowolne
Dojazd na miejsca startowe tras we własnym zakresie.

WARUNKI UCZESTNICTWA – ZGŁOSZENIA - WPISOWE
1. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, zakłady pracy i turyści indywidualni, którzy prześlą karty zgłoszenia z numerem wybranej trasy i wpłacą wpisowe.
2. Młodzież szkolna może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy.
3. Zgłoszenia drużyn należy złożyć do dnia 04.11.2019r. w Oddziale Miejskim PTTK w Płocku ul. Tumska 4. Wpisowe w wysokości 2,00 zł.- członkowie PTTK, 6,00zł.- pozostali uczestnicy, należy wpłacić do kasy Oddziału.Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.
Osoby uczestniczące w imprezie dokonują wpłat na pokrycie kosztów jej organizacji. Rajd nie ma charakteru komercyjnego , jest imprezą non profit przygotowaną na zasadzie samoorganizacji.
W razie nie uczestniczenia w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

UBEZPIECZENIE- członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2019 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
4. Uczestnicy otrzymują:
- opiekę przodownicką na trasach
- pamiątkowy znaczek
- potwierdzenie punktów na OTP i KOT wpisane do książeczek
- dyplomy i puchary za uczestnictwo dla drużyn
- nagrody za udział w Konkursie Piosenki i Pieśni Legionowej.

5. Uroczyste zakończenie rajdu odbędzie się w Auli LO
im. Władysława Jagiełły w Płocku ok. godz. 14.00
W programie:
- w godz. 11.00 – 14.00„ Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej"
(prosimy drużyny o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia z jednoczesnym zgłoszeniem się na rajd)
- złożenie kwiatów pod Tablicami Pamiątkowymi w LO im. Wł. Jagiełły,
- wręczenie dyplomów, pucharów i nagród.
6. Obowiązki uczestników:
- przestrzeganie regulaminów,
- przestrzeganie Karty Turysty, przepisów Kodeksu Drogowego
i Ppoż,
- każda drużyna zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę,
- na trasach obowiązuje strój turystyczny.

REGULAMIN SĘDZIOWSKI
Wszystkie drużyny biorące udział w rajdzie mogą ubiegać się o puchary
za I, II i III miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, przedszkoli i Kół Zakładowych PTTK.

Podstawą do oceny jest suma punktów całego zespołu.

Wprowadza się następujące kryteria oceny:
1. Za każda osobę zgłoszoną na rajd w terminie 1pkt
2. Za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 5pkt
3. Za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie
w zależności od jej stopienia 1-5pkt
4. Za przodownika w reprezentowanej dyscyplinie 5pkt
5. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu minus ( - ) 5-50pkt
6. Za każdy km pokonanej trasy 1pkt
UWAGA! Pozycje 2, 3 i 4 regulaminu winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i wpisem do karty zgłoszenia.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH RAJDU
Z TURYSTYCZNYMI POZDROWIENIAMI
ORGANIZATORZY

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), powyższe dane zbierane są przez Oddział Miejski PTTK Płock wyłącznie na potrzeby organizacji XXVIII Rajdu Niepodległości Szlakami Legionistów Płockich w dniu 09.11.2019r. w ramach którego odbywa się „Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej"
Udział w rajdzie oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych, oraz wszelkiego rodzaju wystawach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Oddział Miejski PTTK Płock.
www.pttk-plock.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN XXVIII KONKURSU PIOSENKI i PIEŚNI LEGIONOWEJ


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


1. Organizatorami konkursu są:
• Oddział Miejski PTTK w Płocku,
• SKKT-PTTK „Szop" przy LO im. Władysława Jagiełły w Płocku.
Przy współpracy
• Samorządu Uczniowskiego LO im. Władysława Jagiełły w Płocku,
• Stowarzyszenia Jagiellończyków.
KONKURS ODBYWA SIĘ JAKO JEDEN Z GŁÓWNYCH PROGRAMÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI „SZLAKAMI LEGIONISTÓW PŁOCKICH" REALIZOWANY PRZEZ ORGANIZATORÓW Z OKAZJI NARODOWEGO SWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
2. Celem konkursu jest:
 upowszechnianie piosenek i pieśni wojskowych, utworów patriotycznych,
 upowszechnianie wartościowych piosenek i pieśni tematycznie związanych z życiem codziennym Wojska Polskiego a w szczególności Legionów.
3. Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej odbywający się w ramach „Rajdu" jest imprezą przeznaczoną dla wykonawców amatorów, uczestników szkół i przedszkoli biorących udział w rajdzie.
4. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich kategorii szkół: podstawowe, średnie (klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) oraz przedszkola.
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii: solista lub solista z zespołem instrumentalnym, zespół wokalno-instrumentalny i chór.
6. Szkoła może wystawić tylko jednego wykonawcę z wybranej kategorii wymienionej w pkt.5, Zespół Szkół może wystawić dwóch reprezentantów.

SOLIŚCI I ZESPOŁY- szkoła zgłasza solistę, zespół (zespół od 3– 15 osób) lub CHÓR
• uczestnicy przygotowują dwa utwory, które prezentują w konkursie,
• wszystkie utwory muszą zawierać treści o charakterze patriotycznym lub wojskowym,
• soliści mogą korzystać z udziału akompaniatora lub z przygotowanego we własnym zakresie podkładu muzycznego na nośniku CD.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
• nauczyciel, bądź opiekun dostarczy do Biura PTTK w terminie do dnia 04.11.2019 r. kartę zgłoszenia,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia ostatecznej liczby zakwalifikowanych wykonawców,
• organizatorzy podczas konkursu zapewniają sprzęt nagłośnieniowy i oświetlenie.
W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH WYKONAWCÓW, JURY MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O ILOŚCI WYKONYWANYCH UTWORÓW PRZEZ UCZESTNIKÓW.
ZASADY I KRYTERIA OCENY
1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów Jury w skład którego wejdą specjaliści i amatorzy, których zarówno przygotowanie i doświadczenie zawodowe jak i amatorski odbiór pozwoli obiektywnie ocenić umiejętności i predyspozycje artystyczne wykonawców.
2. Jury dokona wyboru laureatów kierując się następującymi kryteriami:
 dobór repertuaru (tematyka utworów zgodna z regulaminem konkursu),
 stopień trudności,
 dykcja,
 staranność wykonania utworu (kreatywność prezentacji, muzykalność i warunki głosowe wykonawców),
 ogólny wyraz artystyczny (wartości artystyczne utworów i dostosowanie do możliwości wykonawczych).
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
4. Wykonawcy, po ogłoszeniu werdyktu, mają prawo zwracania się do przedstawicieli Jury o indywidualną ocenę swojej prezentacji.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Jury przyzna laureatom następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagrodę za całokształt (największa ilość punktów) - Puchar Prezesa Stowarzyszenia Jagiellończyków
Nagrodę za I, II i III miejsce w kategorii przedszkoli.
Nagrodę za I, II i III miejsce w kategorii szkół podstawowych.
Nagrodę za I, II i III miejsce w kategorii szkół średnich – klasy ponadpodstawowe.
Nagrodę za I, II i III miejsce w kategorii szkół średnich - klasy ponadgimnazjalne.
Jury ma prawo do innego podziału nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatorów.
Adres Głównego Organizatora: Oddział Miejski PTTK Płock, ul. Tumska 4 tel. 24 262 84 00 lub 601-809-329